Obchodní podmínky

(účinné od 1. března 2023)

Preambule

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Letiště-Aeroklub Strakonice upravují závazkové právní vztahy mezi společností Aeroklub Strakonice, z.s. IČ 00475645, se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, Česká republika (ve VOP jen „sídlo“),zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka L 973/KSCB, jako prodávajícím (ve VOP jen „Prodávající“) a kupujícími, kterými mohou být fyzické osoby nepodnikající (spotřebitelé), fyzické osoby podnikající (podnikatelé) i právnické osoby (ve VOP jen „Kupující“), které vznikají při prodeji voucherů na provedení leteckých prací nebo seznamovacích letů (ve VOP jen „Služby“) – nabízených na e-shopu: https://www.akstrakonice.cz (ve VOP jen „E-shop“).

 2. Tyto VOP Prodávající vydává ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (ve VOP jen „občanský zákoník“). Součástí VOP jsou dále Ceník, Příloha č. 1: Ochrana osobních údajů, Příloha č. 2 Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů a Příloha č. 3 Poučení spotřebitelů o právu odstoupení od smlouvy, které jsou uvedeny v samostatných dokumentech nebo přílohách tohoto dokumentu. (dále společně jen „VOP“).

I.

Všeobecná ustanovení

 1. VOP jako součást smluv: VOP tvoří nedílnou součást každé jednotlivé smlouvy, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, zejména kupní smlouvy, rámcové smlouvy nebo jakékoliv jiné pojmenované či nepojmenované smlouvy (ve VOP jen „Smlouva“), ve znění platném k okamžiku uzavření Smlouvy, a užijí se v plném rozsahu, ledaže se Prodávající a Kupující písemně dohodnou na některých podmínkách VOP odchylně. V takovém případě mají odchylná ujednání obsažená ve Smlouvě přednost před těmito VOP ve smyslu ust. § 1751 odst. 1 věty druhé občanského zákoníku.

 2. Přístupnost VOP: Aktuální platná znění VOP jsou veřejně přístupná elektronicky na E-shopu a veškeré informace v nich uvedené slouží zároveň jako sdělení relevantních skutečností potenciálním kupujícím před uzavřením Smlouvy.

 3. Kupující – spotřebitel: Je-li Kupující spotřebitelem, řídí se Smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními k ochraně spotřebitele (např. ustanovení o smlouvách uzavíraných na dálku), zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (ve VOP jen „zákon o ochraně spotřebitele“), a dalšími obecně závaznými předpisy na ochranu spotřebitele. Je-li Kupující podnikatelem, řídí se Smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, s výjimkou ustanovení k ochraně spotřebitele – v tomto případě se zejména neužijí ustanovení o smlouvách uzavíraných na dálku.

II.

Voucher a Cena, rezervace Služby

 1. Voucher: Voucherem se rozumí poukaz na Služby, nabízený Prodávajícím na E-shopu (ve VOP jen „Voucher“). U každé položky v E-shopu je uvedena bližší specifikace Služby, na kterou se Voucher vztahuje, a kupní cena v českých korunách včetně DPH v zákonem stanovené výši (ve VOP jen „Cena“). Položky jsou pouze informativní a nejsou návrhem Prodávajícího na uzavření Smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

 2. Forma a obsah Voucheru: Voucher může být vystaven v elektronické nebo papírové podobě, papírový Voucher lze na přání Kupujícího dodat v dárkovém balení, a to za příplatek dle Ceníku. Voucher obsahuje číslo (No.), platnost, Službu, která bude na základě Voucheru poskytnuta, a jméno osoby, které bude Služba poskytnuta. Voucher je převoditelný na jinou osobu, a to i úplatně.

 3. Cena Voucheru: Cena Voucheru je smluvní a okamžikem uzavření Smlouvy je závazná pro obě smluvní strany. Cena nezahrnuje cenu za dopravu v případě zvolení způsobu dodání přepravcem, jakékoliv další poplatky spojené s dopravou (poplatek za dobírku, určení hodin doručení, určení jiného místa dodání, atd.), poplatky spojené s platbou kreditní kartou v případě zvolení platby kartou online, palivové příplatky, apod. Prodávajícím případně poskytnuté slevy se nesčítají. V případě, že Cena Voucheru nebude zcela uhrazena, nelze zarezervovat ani poskytnout Službu. Tato skutečnost není důvodem pro odstoupení od Smlouvy s Prodávajícím.

 4. Palivové příplatky: Prodávající si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Ceny bez předchozího souhlasu Kupujícího v případě změny cen pohonných hmot, a to ve výši rozdílu mezi cenou pohonných hmot v okamžiku uzavření Smlouvy a v okamžiku poskytnutí Služby. Na tento rozdíl bude Kupující upozorněn při rezervaci Služby.

 5. Platnost Voucheru: Platnost Voucheru je stanovena buď na jeden (1) rok ode dne odeslání Voucheru Kupujícímu, nebo na konkrétní termín a místo poskytnutí Služby (dle požadavku Kupujícího, např. Svatby a oslavy apod.). Prodloužení platnosti Voucheru je možné pouze oproti poplatku dle Ceníku. Změnit podmínky Voucheru na Službu, u níž si Kupující výslovně vymínil konkrétní termín a místo poskytnutí, není možné. Marné uplynutí platnosti Voucheru nezakládá Kupujícímu nárok na vrácení Ceny ani na náhradu újmy.

 6. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu jím objednaný Voucher v souladu se Smlouvou a VOP bez vad v kvalitě a množství a Kupující se zavazuje Voucher převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Cenu.

 7. Reklamace Voucheru: V případě, že Prodávající dodá Kupujícímu vadný Voucher (tzn. když je vystaven na jinou Službu, nesprávný termín či dobu platnosti, nebo když je dodáno nesprávné množství Voucherů), je Kupující povinen neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) dnů od doručení vadného Voucheru, písemně upozornit Prodávajícího na tuto vadu e-mailem info@akstrakonice.cz nebo do datové schránky ID: hveuxq2, a Prodávající je povinen obratem buď vystavit Kupujícímu nový, bezvadný Voucher, nebo dodat chybějící počet Voucherů. Kupující nemá v těchto případech právo na slevu z Ceny či na odstoupení od Smlouvy.

 8. Poskytovatel Služby: Kupující bere výslovně na vědomí, že Služby jsou poskytovány osobami odlišnými od Prodávajícího (ve VOP jen „Poskytovatel“) po předložení platného Voucheru. Na právní vztah mezi Kupujícím a Poskytovatelem se nevztahuje Smlouva ani VOP. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vady Služby, poskytnuté Poskytovatelem, ani za náhradu jakékoliv újmy, která vznikla Kupujícímu, Poskytovateli či třetím osobám v souvislosti s poskytnutím Služby.

 9. Uplatnění Voucheru: Voucher lze u Poskytovatele uplatnit pouze jedenkrát, a to nejpozději v poslední den platnosti. Voucher může uplatnit pouze osoba k tomu oprávněná, která splňuje podmínky poskytnutí Služby, stanovené obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy Poskytovatele, např. v případech, kdy je poskytnutí Služby podmíněno věkem (např. nad 18 let), zdravotní kondicí (např. netrpí kardiovaskulárními chorobami) či tělesnými rozměry (např. maximální výška či váha) osob, kterým má být Služba poskytnuta (viz odst. VIII. Podmínky provedení letu). Poskytovatel je oprávněn odmítnout poskytnutí Služby osobě, která tyto podmínky nesplňuje, a to bez náhrady (vrácení Ceny, náhrada újmy, apod.). Tato skutečnost není důvodem pro odstoupení od Smlouvy s Prodávajícím.

 10. Rezervace Služby: Rezervaci Služby, která není vázána na konkrétní termín a místo, je nutno učinit telefonicky na +420 739 889 899 nebo elektronicky na e-mailu info@akstrakonice.cz. Rezervaci je možné ze strany Kupujícího změnit nejpozději tři (3) dny před rezervovaným termínem. V případě, že bude zarezervovaný termín zrušen Prodávajícím a/nebo Poskytovatelem z důvodu nepřízně počasí či z technických nebo provozních důvodů, bude s Kupujícím dohodnut jiný termín, a to bez nároku na vrácení Ceny či na náhradu újmy. Tato skutečnost též není důvodem pro odstoupení od Smlouvy s Prodávajícím.

 11. Propadnutí rezervace: V případě, že se Kupující, oprávněný držitel Voucheru a/nebo doprovázející osoby nedostaví v zarezervovaném termínu na určené místo, je Poskytovatel oprávněn Službu neposkytnout, a to bez náhrady (vrácení Ceny, náhrada újmy, apod.). Tato skutečnost není důvodem pro odstoupení od Smlouvy s Prodávajícím.

 12. Kupující je povinen seznámit oprávněného držitele Voucheru a/nebo doprovázející osoby se zněním VOP.

 13. Duplikát Voucheru: Prodávající ani Poskytovatel nenesou odpovědnost za ztrátu, poškození, zničení, znehodnocení nebo odcizení Voucheru. Na žádost Kupujícího však může Prodávající vystavit duplikát Voucheru, a to za poplatek dle Ceníku.
   

III.

Objednávka, uzavření Smlouvy, práva a povinnosti smluvních stran

 1. Koupě: Prodej Voucheru Prodávajícím se provádí výhradně podle Smlouvy a VOP ve znění platném k okamžiku uzavření Smlouvy, na základě písemné objednávky Kupujícího, písemně potvrzené Prodávajícím.

 2. Použití komunikačních prostředků na dálku: Objednávka Voucheru musí mít vždy písemnou formu, přičemž písemnou formou se rozumí objednávka učiněná prostřednictvím objednávkového systému na E-shopu. Odesláním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy s tím, že náklady jemu vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, apod.) si Kupující hradí sám.

 3. Obsah objednávky: Objednávka musí obsahovat přesné označení konkrétního Voucheru, počet kusů, případné specifické požadavky na Službu, kontaktní e-mail, jméno a příjmení, případně název právnické osoby, telefonický kontakt, způsob dodání a dodací adresu, způsob úhrady Ceny a fakturační adresu, liší-li se od dodací adresy, dodání elektronického nebo papírového Voucheru, případně Voucheru v dárkovém balení, apod.

 4. Účinky odeslání objednávky: Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že je oprávněn Smlouvu s Prodávajícím uzavřít, zejména že má právní subjektivitu, resp. je plně způsobilý k takovému právnímu jednání, že se seznámil s VOP, souhlasí s nimi a akceptuje je v plném rozsahu, že dává najevo svobodnou a pravou vůli uzavřít Smlouvu s Prodávajícím a že má finanční prostředky k úhradě Ceny objednaného Voucheru. Kupující je povinen na žádost Prodávajícího doložit údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy, je-li to nutné (např. výpis z obchodního rejstříku či z jiného registru, osvědčení o registraci plátce k DPH, apod.). Objednávka je závazná.

 5. Uzavření Smlouvy: Prodávající písemně potvrdí přijetí objednávky, která obsahuje všechny údaje podle odst. 3 tohoto článku, na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu prostřednictvím automatizovaného systému E-shopu. Součástí potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího je souhrn objednávky a odkaz na VOP, umístěné na E-shopu. Písemným potvrzením objednávky Prodávajícím je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena Smlouva. Nedílnou součástí Smlouvy jsou VOP ve znění platném k okamžiku uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodávající si v závislosti na charakteru a rozsahu objednávky vyhrazuje právo určit, že bude mezi ním a Kupujícím uzavřena Smlouva v listinné podobě.

 6. Odmítnutí objednávky: Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit, resp. odmítnout, objednávku Kupujícího a neuzavřít s Kupujícím Smlouvu; v takovém případě nevzniká mezi Prodávajícím a Kupujícím žádný právní vztah a Prodávající není z objednávky Kupujícího nijak zavázán. Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku Kupujícího zejména (nikoliv však výlučně) v případě, že Kupující používá E-shop a/nebo FB způsobem omezujícím nebo obtěžujícím ostatní návštěvníky, kupující, jiné uživatele a/nebo Prodávajícího, narušuje fungování E-shopu a/nebo FB, rozesílá nebo umisťuje na E-shopu a/nebo FB nevyžádaná obchodní sdělení, nabídky či jiný spam, rozesílá nebo umisťuje na E-shopu a/nebo na FB obsah, který není v souladu s obecně závaznými právními předpisy (např. obsah propagující násilí, porušující nebo propagující porušování základních lidských práv a svobod, osobnostních a jiných práv jakýchkoli osob, nebo jinak porušující či ohrožující dobré mravy či veřejný pořádek), nebo v jiných obdobně závažných případech.

 7. Částečné plnění objednávky: Pokud bude Prodávající schopen vyhovět objednávce Kupujícího jen zčásti, upozorní na to Kupujícího nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení objednávky a sdělí mu rozsah, v němž je schopen vyhovět jeho objednávce. Kupující je v takovém případě povinen neprodleně, nejpozději do dvou (2) pracovních dnů, oznámit Prodávajícímu, zda s částečným plněním souhlasí či nikoli a zda z tohoto důvodu odstupuje od Smlouvy. Pokud tak Kupující v této lhůtě neučiní, má se za to, že akceptuje objednávku v rozsahu omezeném dle sdělení Prodávajícího. Dodání Voucheru v omezeném rozsahu se pak považuje za řádné splnění závazku Prodávajícího ze Smlouvy.

 8. Informační povinnost Prodávajícího: Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu informovat Kupujícího o všech skutečnostech týkajících se nebo souvisejících se Smlouvou a s jejím plněním, a to na Kupujícím v objednávce uvedený kontaktní e-mail. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu na jeho žádost veškeré informace o uzavřené Smlouvě a VOP.

 9. Informační povinnost Kupujícího: Kupující je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Prodávajícímu všechny informace k řádnému splnění závazku Prodávajícího, a dále je povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost. V případě, že Kupující neposkytne Prodávajícímu všechny informace a/nebo neposkytne potřebnou součinnost, není Prodávající v prodlení s plněním svých závazků ze Smlouvy. Prodávající je dále oprávněn prodloužit dobu dodání Voucheru o dobu, po kterou je Kupující v prodlení s plněním povinností dle tohoto odstavce. V případě, že Kupující nesplní své povinnosti podle tohoto odstavce ani v náhradní lhůtě stanovené ve výzvě Prodávajícího, je Prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit a Kupující je povinen v plné výši nahradit Prodávajícímu škodu, kterou mu nesplněním těchto povinností způsobil.

 10. Používání E-shopu a FB: Kupující je povinen používat E-shop a/nebo FB pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, VOP a všeobecnými pravidly pro využívání Internetu, za účelem, kterému tyto slouží, zejména (nikoli však výlučně) Kupující nesmí E-shop a/nebo FB používat způsobem omezujícím nebo obtěžujícím ostatní návštěvníky, kupující, jiné uživatele či Prodávajícího, spočívajícím zejména v narušování fungování E-shopu a/nebo FB, v rozesílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních sdělení, nabídek a jiného spamu, v rozesílání nebo umisťování obsahu, který není v souladu s obecně závaznými právními předpisy (např. obsahu propagujícího násilí, porušujícího nebo propagujícího porušování základních lidských práv a svobod, osobnostních a jiných práv jakýchkoli osob, porušujícího nebo ohrožujícího dobré mravy či veřejný pořádek, apod.). V případě, že Kupující poruší povinnosti stanovené tímto odstavcem, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu veškeré újmy, kterou mu tímto způsobil, a dále je Kupující povinen zaplatit poškozeným náhradu veškeré újmy, kterou jim způsobil takovým zásahem do jejich práv. Prodávající není odpovědný za jakoukoliv újmu způsobenou obsahem zveřejněným návštěvníky, kupujícími, jinými uživateli nebo jakýmikoliv třetími osobami na E-shopu a/nebo na FB.

 11. Vyšší moc: V případě vyšší moci je Prodávající zproštěn všech svých závazků ze Smlouvy a VOP a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli závazku uloženého Smlouvou nebo VOP ze strany Prodávajícího bude tolerováno a Prodávající nebude odpovědný za případnou újmu tím vzniklou nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z následujících příčin. Za vyšší moc se považují zejména: živelné pohromy, svévolné jednání třetích osob, povstání, revoluce, vzpoura, pouliční bouře, blokády, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností Prodávajícího vyplývajících ze Smlouvy a/nebo VOP, poškození strojního nebo přístrojového zařízení, selhání komunikačních systémů vč. Internetu, dlouhodobá nemožnost zajištění dodávek elektrické energie, vody, plynu, dopravních prostředků nebo jiných potřebných dodávek, rušení pracovního pořádku, války (vyhlášené i nevyhlášené), invaze, mobilizace nebo embargo, vojenský či polovojenský režim, občanská válka, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze Smlouvy a/nebo VOP, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva a/nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení, epidemie či pandemie nakažlivé choroby, teroristický útok, útok zbraněmi hromadného ničení, exploze, nečinnost orgánů veřejné moci, v době uzavření Smlouvy objektivně nepředvídatelný vliv a/nebo nařízení orgánů veřejné moci, platnost a/nebo účinnost jakýchkoliv obecně závazných právních předpisů s retroaktivní časovou působností, které brání Prodávajícímu v plnění jeho povinností dle Smlouvy a/nebo VOP a Prodávající je nemohl předvídat, překonat nebo odvrátit ani ovlivnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, nebo jakákoli jiná podobná příčina. 
   

IV.

Změna a zrušení objednávky, odstoupení od Smlouvy

 1. Kupující je povinen písemně oznámit Prodávajícímu, že má zájem změnit nebo zrušit objednávku, a to neprodleně poté, co se o důvodu pro změnu či zrušení objednávky dozví. Změna nebo zrušení objednávky jsou možné pouze do okamžiku odeslání Voucheru Kupujícímu.

 2. Odstoupení Prodávajícího: Prodávající má právo odstoupit od uzavřené a dosud nerealizované Smlouvy (tj. kdykoliv až do okamžiku odeslání Voucheru Kupujícímu) zejména v případě, ocitne-li se Kupující v prodlení s úhradou Ceny, a to i z jiné, dříve uzavřené Smlouvy. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména v případech podstatného porušení povinností Kupujícího ze Smlouvy a/nebo VOP. V takovém případě je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu bez zbytečného odkladu jím uhrazenou Cenu či její část, a to stejným způsobem, jakým mu byla ze strany Kupujícího uhrazena, to vše však ne dříve, než bude Prodávajícímu vrácen Voucher, jehož dodání je předmětem takto zrušené Smlouvy, a to ve stavu, v jakém byl Kupujícímu dodán.

 3. Odstoupení Kupujícího: Kupující má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s dodáním Voucheru delším než deset (10) pracovních dnů, a dále v případě, že Prodávající není schopen úplně vyhovět objednávce a nabídl Kupujícímu pouze částečné plnění objednávky. Kupující je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména v případech podstatného porušení povinností Prodávajícího ze Smlouvy a/nebo VOP. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Voucher byl již uplatněn u Poskytovatele, ani v případě, kdy si Kupující výslovně vymínil konkrétní termín a místo poskytnutí Služby (např. Event na klíč, Svatba a oslava, apod.).

 4. Odstoupení spotřebitele od smlouvy uzavřené na dálku: Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené na dálku bez uvedení důvodu a bez sankcí do čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření Smlouvy podle ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku (viz odst. IX Poučení spotřebitelů o právu odstoupení od smlouvy).

 5. Vrácení Voucheru: Odstoupit od Smlouvy ze strany Kupujícího není možné v případě, kdy Kupující nevrátí Prodávajícímu Voucher ve stavu, v jakém mu byl dodán.

 6. Účinky odstoupení od Smlouvy: Platným a účinným odstoupením od Smlouvy se Smlouva zrušuje od počátku s tím, že je připuštěno odstoupení i pouze ohledně nesplněné části plnění. Týmž okamžikem dochází ke zneplatnění Voucheru. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Voucher nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne zrušení Smlouvy. Náklady na vrácení Voucheru Prodávajícímu nese v plném rozsahu Kupující (např. poštovné, poplatek za připojení k internetu, apod.). Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu jím uhrazenou Cenu či její část, a to stejným způsobem, jakým mu byla ze strany Kupujícího uhrazena, případně jiným způsobem výslovně požadovaným Kupujícím, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne zrušení Smlouvy, to vše však ne dříve, než bude Prodávajícímu vrácen Voucher, který je předmětem zrušené Smlouvy, byl-li ze strany Prodávajícího již odeslán, a to ve stavu, v jakém byl Kupujícímu doručen. Nárok na náhradu škody na Voucheru, která vznikla v době, kdy jej měl v dispozici Kupující, je Prodávající oprávněn bez dalšího jednostranně započíst na nárok Kupujícího na vrácení Ceny či jakékoliv její části.

 7. Platným a účinným odstoupením od Smlouvy nejsou nijak dotčena práva Prodávajícího na zaplacení Ceny či její části, smluvních pokut, zákonných úroků z prodlení ani náhrady škody, kterou Prodávajícímu Kupující způsobil, to vše v celém rozsahu.
   

V.

Platební podmínky

 1. Způsob platby: Kupující je povinen řádně a včas uhradit Cenu Voucheru v souladu s VOP a Smlouvou, včetně případné ceny za dopravu, balného, DPH nebo jiných nákladů, bezhotovostně předem (Cena je uhrazena připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího) prostřednictvím platební brány E-shopu, případně mimo platební bránu bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího vedený u Komerční banky a.s., č. ú. 123-2425420237/0100 (pouze po předchozí domluvě s Prodávajícím).

 2. Záloha: Prodávající je v odůvodněných případech oprávněn po obdržení objednávky Kupujícího požadovat zaplacení zálohy až do výše 100 % ceny Voucheru, případně požadovat úhradu takové zálohy v hotovosti, to vše předtím, než Prodávající odešle Kupujícímu Voucher. Tento požadavek je Prodávající povinen oznámit Kupujícímu nejpozději spolu s potvrzením jeho objednávky nebo při uzavření Smlouvy podle toho, co nastalo dříve. V takovém případě Prodávající vystaví Kupujícímu zálohovou fakturu a/nebo příjmový pokladní doklad. Kupující bere výslovně na vědomí, že uhrazená záloha je nevratná. V případě, že Kupující neuhradí zálohu podle tohoto odstavce, ruší se Smlouva od počátku a Prodávající je zproštěn všech svých závazků ze Smlouvy a VOP.

 3. Kupující bere výslovně na vědomí, že Prodávající není odpovědný za jakékoliv prodlení, které je důsledkem opožděného odeslání dat prostřednictvím platební brány, a to ani zčásti. Prodávající dále není odpovědný za jakékoliv chyby související s fungováním platební brány, zejména pokud v důsledku takové chyby nedošlo k uzavření Smlouvy a Kupující měl možnost ověřit správnost provedení platby podle údajů obsažených v systému.

 4. Faktura: Prodávající je povinen předat Kupujícímu při dodání Voucheru fakturu s náležitostmi daňového dokladu, znějící na částku odpovídající sjednané Ceně, zohledňující případné zaplacení zálohy Kupujícím. V případě, že Voucher nebyl Kupujícím v plné výši uhrazen Prodávajícímu před dodáním Voucheru, činí splatnost faktury čtrnáct (14) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení a Kupující je povinen Cenu nebo její zbývající část Prodávajícímu v této lhůtě zaplatit.

 5. Souhlas s elektronickým zasíláním faktur: Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu Prodávající zasílal veškeré zálohové i řádné faktury, případně dobropisy, elektronicky na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v jeho objednávce. Má se za to, že elektronicky zaslané faktury a dobropisy jsou Kupujícímu doručeny v den následující po dni jejich odeslání Prodávajícím.

 6. Reklamace faktury: Kupující je oprávněn Prodávajícím vystavenou fakturu v rozsahu účtované Ceny reklamovat pouze do data její splatnosti, a to primárně elektronicky na info@akstrakonice.cz či datovou schránkou ID: hveuxq2, nebo písemně doporučenou zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Prodávajícího uvedenou v objednávce nebo ve Smlouvě. Na pozdější reklamace faktury nebude Prodávajícím brán zřetel. Uplatnění případné reklamace faktury nemá odkladný účinek na povinnost Kupujícího uhradit Cenu Voucheru v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

 7. Smluvní pokuta za prodlení s platbou Ceny: V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s úhradou Ceny Voucheru nebo její části, je povinen uhradit Prodávajícímu bez dalšího smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý byť i započatý den prodlení až do úplného uhrazení této dlužné částky. Za den uhrazení příslušné dlužné částky se považuje den, ve kterém je celá dlužná částka včetně smluvní pokuty připsána na bankovní účet Prodávajícího nebo převzata v hotovosti Prodávajícím. Uhrazením smluvní pokuty ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, způsobenou porušením povinnosti Kupujícího dle tohoto odstavce, a to v celém rozsahu, ani nárok Prodávajícího na zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

 8. V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s úhradou Ceny nebo její části dle Prodávajícím vystavené faktury, je Prodávající dále oprávněn zadržet dosud nesplněné dodávky Voucherů ze všech uzavřených a nerealizovaných Smluv s Kupujícím, aniž by toto jednání bylo považováno za porušení těchto Smluv; Prodávající je rovněž oprávněn od těchto jednotlivých Smluv odstoupit.
   

VI.

Dodací podmínky

 1. Způsob dodání: Kupující je povinen zvolit si způsob dodání Voucheru a tento výslovně uvést v objednávce, a to z následujících možností dodání:
 • elektronický Voucher:
  • na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, či jinou e-mailovou adresu sdělenou Kupujícím,
 • papírový Voucher:
  • osobní převzetí v sídle Prodávajícího nebo na jiném místě dle domluvy, nebo
  • prostřednictvím České pošty, s.p., DPD, PPL, Zásilkovny, … (ve VOP jen „přepravce“).

V případě, že si Kupující výslovně nezvolí ani jeden ze shora uvedených způsobů dodání Voucheru v objednávce, platí, že zvolil způsob dodání elektronického Voucheru na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

 1. Dodací lhůta: Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Voucher v dodací lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, obvykle do sedmi (7) dnů od zaplacení Ceny či její části. Dodací lhůta začíná běžet od okamžiku potvrzení objednávky, resp. úpravy rozsahu objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, kdy nelze dodací lhůtu dodržet z objektivních důvodů, za které Prodávající neodpovídá, zejména z důvodu vyšší moci nebo kvůli prodlení Kupujícího s poskytnutím součinnosti, je Prodávající povinen vyrozumět Kupujícího o prodloužení dodací lhůty o nezbytně nutnou dobu s tím, že dodání Voucheru v této lhůtě se považuje za řádné splnění závazku Prodávajícího z příslušné Smlouvy. O možnosti osobního převzetí papírového Voucheru je Prodávající povinen Kupujícího informovat bez zbytečného odkladu.

 2. Přeprava: Zvolením způsobu dodání Voucheru prostřednictvím přepravce bere Kupující výslovně na vědomí, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost za kvalitu přepravních služeb, poskytovaných přepravcem jako třetí osobou, zejména nenese žádnou odpovědnost za pozdní termín dodání přepravcem, a Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy s Prodávajícím z důvodu kvality přepravy nebo pozdního termínu dodání přepravcem. Kupující bere výslovně na vědomí, že v případě dodání prostřednictvím přepravce je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Voucher splněn jeho předáním přepravci k dodání Kupujícímu.

 3. Náklady přepravy: Veškeré náklady související s dodáním Voucheru do místa dodání nese v celém rozsahu Kupující (v případě volby dodání přepravcem paušální částkou hrazenou Kupujícím nad rámec Ceny), to vše nedohodnou-li se smluvní strany v jednotlivém případě jinak.

 4. Převzetí Voucheru: Kupující je povinen převzít od Prodávajícího, resp. od přepravce, objednaný Voucher v místě dodání, dodaný Voucher ihned řádně zkontrolovat a dále Prodávajícímu, resp. přepravci, písemně potvrdit převzetí Voucheru na předloženém dodacím listu. V případě, že Kupující při převzetí zásilky od přepravce zjistí, že je obal zásilky porušen a/nebo je zásilka zjevně poškozená nebo zdeformovaná, je oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít, a dále je povinen tuto skutečnost uvést do přepravního protokolu, jeho kopii si ponechat a ihned informovat o této skutečnosti Prodávajícího; Kupující, který je spotřebitelem, bere výslovně na vědomí, že podpisem přepravního protokolu nebo dodacího listu potvrzuje, že vnější stav zásilky při předání Kupujícímu byl nepoškozený, a tedy lze předpokládat, že i samotné zboží bylo nepoškozené. V případě, že Kupující bezdůvodně odmítne písemně potvrdit převzetí Voucheru na dodacím listu, je Prodávající, resp. přepravce, oprávněn Kupujícímu Voucher nevydat; ustanovením této věty není nijak dotčena povinnost Kupujícího uhradit Prodávajícímu Cenu v plné výši. V případě, že Kupující odmítne převzetí Voucheru od Prodávajícího, resp. přepravce, aniž by zásilka trpěla zjevnými vadami, má se za to, že Voucher byl Kupujícímu dodán okamžikem odmítnutí převzetí a povinnost Prodávajícího dodat Voucher Kupujícímu podle příslušných obecně závazných právních předpisů, Smlouvy a VOP byla řádně splněna.

 5. Nebezpečí škody na Voucheru: Nebezpečí poškození, ztráty a/nebo zničení Voucheru přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Voucheru od Prodávajícího, resp. od okamžiku předání Voucheru Prodávajícím přepravci za účelem jeho dodání Kupujícímu, případně od okamžiku bezdůvodného odmítnutí převzetí Voucheru od Prodávajícího, resp. přepravce, ze strany Kupujícího nebo od okamžiku, kdy Kupující mohl a měl Voucher od Prodávajícího, resp. přepravce, převzít.

 6. Smluvní pokuta za nepřevzetí Voucheru: V případě porušení povinnosti ze strany Kupujícího, spočívající v nepřevzetí Voucheru, řádně objednaného způsobem dle Smlouvy a VOP, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 % (slovy: třicet procent) z celkové ceny Voucheru. Vyúčtování jednorázové smluvní pokuty podle tohoto odstavce musí být Prodávajícím zasláno Kupujícímu písemně doporučenou zásilkou prostřednictvím držitele poštovní licence na jeho adresu uvedenou v objednávce a/nebo ve Smlouvě. Splatnost takto vyúčtované jednorázové smluvní pokuty činí patnáct (15) dnů ode dne doručení Kupujícímu. Uhrazením smluvní pokuty ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, způsobenou porušením povinností Kupujícího dle tohoto odstavce, a to v celém rozsahu, ani právo Prodávajícího na úhradu Ceny v plné výši ze strany Kupujícího.

VII.

 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

 

 1. Doručování: Kupující je povinen veškeré písemnosti doručovat Prodávajícímu primárně do jeho datové schránky ID: 9r753vr, Prodávající na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce, případně se písemnosti se doručují na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy či na jinou písemně sdělenou adresu. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně sdělit bez zbytečného odkladu jakékoliv změny adresy pro doručování. Jestliže tuto povinnost nesplní, považuje se písemnost zaslaná Prodávajícím na poslední známou (oznámenou) adresu pro doručování za doručenou, a to i v případě, že se o ní Kupující nedozvěděl. Písemnost je doručena okamžikem převzetí druhou smluvní stranou. Právní účinky doručení má i odmítnutí převzetí zásilky. Doporučené zásilky a/nebo zásilky určené do vlastních rukou adresáta v České republice se považují za doručené třetím (3.) kalendářním dnem ode dne jejich předání k doručování držiteli poštovní licence. Doporučené zásilky a/nebo zásilky určené do vlastních rukou adresáta v zahraničí se považují za doručené desátým (10.) kalendářním dnem ode dne jejich předání k doručování držiteli poštovní licence v České republice. Písemnosti mohou být doručeny též osobně. Odepře-li adresát písemnost přijmout, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno. Oznámení a/nebo jiná sdělení lze doručovat také elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Prodávajícího ahoj@flybrno.cz a na e-mailovou adresu Kupujícího, uvedenou v objednávce, případně na e-mailové adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, které budou považovány za doručené první (1.) pracovní den následující po dni, ve kterém byly odeslány.

 2. Kupující není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu nebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí osobu, ani není oprávněn postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky či nároky za Prodávajícím, peněžité i nepeněžité, splatné i nesplatné, podmíněné i nepodmíněné, vzniklé z titulu Smlouvy či v souvislosti s ní, nebo takové pohledávky či nároky zastavit, jednostranně započíst ani jinak zcizit či zatížit, bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

 3. Změny Smlouvy: Jakékoliv změny nebo doplnění Smlouvy je možné činit pouze písemnou formou a musí být akceptovány oběma smluvními stranami.

 4. Mezinárodní prvek: V případě, že právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, řídí se práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího z takového právního vztahu vzniklé výlučně českým právním řádem.

 5. Řešení sporů: Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní se smluvní strany nejprve pokusí vyřešit smírně, např. uzavřením písemné dohody o narovnání. V případě, že smírné řešení nebude možné, budou veškeré spory vzniklé ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní řešeny výlučně podle českého práva s tím, že podle ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je místně příslušným soudem Městský soud v Brně. Kupující, který je spotřebitelem, může též podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (viz Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů).

 6. Kodex chování: Pro Prodávajícího nejsou závazné žádné kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku, ani žádné takové kodexy chování dobrovolně nedodržuje.
   

VIII.

PODMÍNKY PROVEDENÍ LETU

 • Vyhlídkový let je obchodním názvem pro Seznamovací a zážitkové lety či Lety se sdílenými náklady.
 • K letu se dostavte 15 min před časem rezervace.
 • Seznamovací a zážitkové lety či Lety se sdílenými náklady jsou určeny pro osoby starší 18 let, osoby mladší pouze v jejich doprovodu.
 • V případě nepříznivého zdravotního stavu či chronického onemocnění konzultujte účast na letu se svým ošetřujícím lékařem.
 • V rámci zakoupeného voucheru máte k dispozici celou kapacitu letounu, celkem tedy až 3 osoby o celkové maximální váze 250 kg (není-li na voucheru uvedeno jinak). Cestující mohou být před letem převáženi. V případě odmítnutí kontrolního vážení či v případě přetížení bude počet cestujících omezen bez nároku na náhradu.
 • Osoby účastnící se seznamovacích a zážitkových letů nesmí být pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. V případě podezření na intoxikaci bude dotyčný vyloučen z účasti na letu a to bez nároku na náhradu. 
 • Lety jsou závislé na příznivosti povětrnostních podmínek. V případě náhlé nepřízně počasí  může být let přeložen na jiný termín.
 • O realizaci letu a rozsazení posádky vždy rozhoduje pilot

Závěrečná ustanovení

 1. Salvátorská klauzule: V případě, že se jedno anebo více ustanovení VOP stane z jakýchkoliv důvodů neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení VOP, které zůstávají i nadále v platnosti. Neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení VOP bude nahrazeno novým ustanovením, které svým smyslem odpovídá původnímu neplatnému, neúčinnému a/nebo nevymahatelnému ustanovení.

 2. Výklad právního jednání: Otázky neupravené Smlouvou a/nebo VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a v případě Kupujícího, který je spotřebitelem, dále také příslušnými ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele a dalšími obecně závaznými právními předpisy na ochranu spotřebitele. Na právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi podnikateli se budou obchodní zvyklosti, zachovávané obecně nebo v odvětví, aplikovat pouze v případě, že dané otázky nejsou regulovány Smlouvou či dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku. Aplikace zavedené praxe smluvních stran je výslovně vyloučena.

 3. Změna VOP: Prodávající je oprávněn v souladu s ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku jednostranně změnit, doplnit či zrušit VOP či jakoukoliv jejich část v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich změny. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, zejména na E-shopu a na FB Prodávajícího a v sídle Prodávajícího. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí Smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP, není-li Smlouvou ujednáno jinak. Kupující má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných VOP, tento nesouhlas sdělit Prodávajícímu ve lhůtě sedmi (7) dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění VOP dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní-li tak, má se za to, že Kupující změny či doplňky VOP akceptoval.

 4. Účinnost VOP: Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. března 2023 a jsou vyhlášeny na dobu neurčitou.

 

Příloha č. 1

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Preambule

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) obsahují informace pro návštěvníky webových stránek https://akstrakonice.cz (dále jen „Web“) a zákazníky e-shopu na tomto Webu (dále jen „E-shop“), kteří jsou fyzickými osobami, týkající se ochrany jejich osobních údajů, zejména jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou jejich osobní údaje zpracovávány při prohlížení Webu a E-shopu a při nákupu na E-shopu, a dále poučení o právech a povinnostech vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a jiných obecně závazných právních předpisů. Návštěvníci Webu i zákazníci E-shopu jsou dále souhrnně označeni jako „Subjekt údajů“ nebo „Subjekty údajů“.
 

I.

Správce údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7. Nařízení je Aeroklub Strakonice, z.s. IČ 00475645, se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, Česká republika (ve VOP jen „sídlo“),zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka L 973/KSCB (dále jen „Správce“).
 2. Kontaktní údaje Správce jsou:
 • adresa: V Lipkách 96, 386 01 Strakonice
 • e-mail: info@akstrakonice.cz
 • telefon: +420 739 889 899
 • datová schránka: hveuxq2
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Osobní údaje a jejich zpracování

 1. Osobními údaji se podle čl. 4 bodu 1. Nařízení rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správcem zpracovávané osobní údaje jsou vždy přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu zpracování. Osobní údaje jsou v podobě umožňující identifikaci Subjektů údajů uloženy pouze po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
 3. Správce zpracovává osobní údaje Subjektů údajů pouze způsobem, kterým zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
 4. Subjekt údajů je povinen své osobní údaje (např. při vytvoření zákaznického účtu na E-shopu, při nakládání se svým zákaznickým účtem, při objednávce provedené prostřednictvím E-shopu, apod.) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce o změně ve svých osobních údajích. Poskytnutí osobních údajů Správci ze strany Subjektu údajů je vždy dobrovolné.

III.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce automaticky shromažďuje údaje o zařízeních Subjektů údajů, ze kterých se připojují na Web a/nebo E-shop, zejména údaje o používaném webovém prohlížeči, IP adrese, časovém pásmu, cookies, která jsou nainstalována v zařízeních Subjektů údajů, a dále údaje o prohlížení Webu a E-shopu, zejména údaje o konkrétních produktech a službách, které si Subjekt údajů zobrazil, z jakých webových stránek nebo pomocí jakých klíčových slov při vyhledávání v prohlížeči se Subjekt údajů dostal na Web a/nebo E-shop, jakým způsobem Subjekt údajů používá Web a/nebo E-shop, apod.
 2. Správce dále zpracovává ty osobní údaje, které mu byly Subjektem údajů poskytnuty, anebo ty osobní údaje, které Správce získal na základě objednávky Subjektu údajů, zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Mezi tyto údaje patří zejména jméno a příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, informace o platbě (včetně čísla kreditní karty), kontaktní údaje jako e-mail a telefonní číslo, apod.

IV.

Účely zpracování a právní základ zpracování osobních údajů

 1. Plnění smlouvy:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo obchodní závod podnikající fyzické osoby), titul, fakturační adresa (adresa bydliště či sídla podnikající fyzické osoby), doručovací adresa, informace o platbě (vč. čísla kreditní karty), IČ, DIČ (u plátce DPH), e-mail, telefonní číslo a údaje o uskutečněném nákupu.
 • Právní základ zpracování: plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.
 • Účel zpracování: vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem (např. práva z odpovědnosti za vady, apod.), případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Subjektu údajů (např. změna objednávky, apod.). Poskytnutí těchto osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí není možné smlouvu uzavřít ani ji ze strany Správce plnit. V případě neposkytnutí těchto údajů si Správce vyhrazuje právo neuzavřít se Subjektem údajů smlouvu pro nemožnost jejího plnění.
 • Tyto osobní údaje jsou po splnění smlouvy dále zpracovávány, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.
 1. Vedení zákaznického účtu na E-shopu:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: totožné jako u bodu 1. výše, dále údaje o historii objednávek, nákupů, reklamací, apod.
 • Právní základ: souhlas Subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.
 • Účel zpracování: totožný jako u bodu Plnění smlouvy výše, dále vedení zákaznického účtu Správcem pro Subjekt údajů. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vytvoření zákaznického účtu, bez jejich poskytnutí není možné zákaznický účet na E-shopu vytvořit. V případě neposkytnutí těchto údajů si Správce vyhrazuje právo nezřídit Subjektu údajů jeho účet na E-shopu. Správce si dále vyhrazuje právo trvale smazat zákaznické účty zjevně falešné nebo porušující obecně závazné právní předpisy, a to bez jakékoliv náhrady.
 1. Zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. zákazníkům E-shopu:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: totožné jako u bodu 1. výše, zejména kontaktní údaje Subjektu údajů, které Správce získal od Subjektu údajů v souvislosti s plněním smlouvy.
 • Právní základ: oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, zákaznická výjimka podle ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účel zpracování: zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. zákazníkům E-shopu za účelem podpory prodeje zboží a služeb Správce.
 1. Zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. jiným fyzickým osobám:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: kontaktní údaje jiných fyzických osob než zákazníků E-shopu, zejména jejich adresa bydliště či sídla, e-mail a telefonní číslo.
 • Právní základ: výslovný souhlas fyzické osoby podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Účel zpracování: zasílání obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod. jiným fyzickým osobám než zákazníkům E-shopu za účelem podpory prodeje zboží a služeb Správce.
 1. Používání Webu a E-shopu, využití tzv. cookies:
 • Správcem zpracovávané osobní údaje: IP adresa, informace týkající se ICT prostředků použitých Subjektem údajů, tj. zejména identifikátor ICT prostředků, domény, typu prohlížeče, druhu operačního systému a jeho nastavení, stát, dříve navštívené webové stránky, informace o chování na Webu a na E-shopu, časové údaje o přístupu, apod. (tzv. cookies, log files, web beacons, tags, pixels).
 • Právní základ zpracování: souhlas Subjektu údajů (vyjádřený setrváním na Webu a/nebo E-shopu), oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Účel zpracování: zlepšení funkčnosti a personalizace Webu i E-shopu pro jejich návštěvníky, vyhodnocování potenciálních rizik zneužití Webu a E-shopu, základní analýza návštěvnosti Webu a E-shopu, cílená reklama.
 • Subjekt údajů souhlasí s využitím těchto osobních údajů setrváním na Webu a/nebo E-shopu.
 1. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

V.

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje Subjektů údajů po dobu, po kterou trvá právní důvod zpracování, tj.:
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Subjektem údajů a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),
 • po dobu, která je vyžadována obecně závaznými právními předpisy,
 • po dobu, po kterou trvá oprávněný zájem Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, nebo
 • do doby odvolání souhlasu Subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů, uděleného v případech uvedených v čl. IV. bodu 4 těchto Zásad.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje Subjektu údajů trvale vymaže.
   

VI.

Příjemci osobních údajů

 1. Správce může zpracováním osobních údajů Subjektů údajů pověřit třetí osoby jako zpracovatele. Zpracovateli mohou být zejména:
 • subjekty zajišťující/poskytující Službu,
 • subjekty zajišťující/poskytující tiskové a poštovní služby,
 • subjekty zajišťující/poskytující služby online plateb,
 • subjekty zajišťující/poskytující služby provozování Webu a E-shopu a další služby v souvislosti s provozováním Webu a E-shopu,
 • subjekty zajišťující/poskytující marketingové služby,
 • subjekty zajišťující/poskytující účetní, daňové, právní, IT a jiné poradenské služby,
 • orgány veřejné moci, orgány státní správy a samosprávy, soudní exekutoři, insolvenční správci, policie, apod.
 1. Osobní údaje Subjektů údajů nebudou předávány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

VII.

Práva Subjektu údajů

 1. Za podmínek stanovených Nařízením má Subjekt údajů právo:
 • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům dle čl. 15 Nařízení,
 • aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, dle čl. 16 Nařízení. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení,
 • aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů dle čl. 17 Nařízení,
 • aby Správce omezil zpracování jeho osobních údajů v případech stanovených čl. 18 Nařízení,
 • aby získal osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a aby předal tyto osobní údaje jinému správci, aniž by tomu Správce bránil, dle čl. 20 Nařízení,
 • kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu Správce. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, dle čl. 21 Nařízení,
 • kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 1. Subjekt údajů může svá práva uvedená v odst. 1 tohoto článku uplatnit elektronicky na e-mailu info@akstrakonice.cz, datovou zprávou na ID: hveuxq2, písemně na adrese sídla Správce či telefonicky na +420 739 889 899.
 2. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení, speciálních nabídek, newsletterů, apod., týkajících se zboží a služeb Správce, lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.
 3. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů Správcem nebo zpracovatelem došlo k porušení Nařízení. Pro území České republiky je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací online na: https://www.uoou.cz/chci-podat-stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele-formular-pdf/ds-4454/archiv=0&p1=2611.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře E-shopu, vytvořením zákaznického účtu na E-shopu, zaškrtnutím políčka souhlasu se zasíláním obchodních sdělení v online formuláři na Webu a/nebo E-shopu, resp. setrváním na Webu a/nebo E-shopu, Subjekt údajů potvrzuje, že se seznámil s těmito Zásadami a že je v celém rozsahu a bez výhrad přijímá.
 2. Správce je oprávněn tyto Zásady jednostranně změnit, doplnit či zrušit v případech, u kterých vyplývá rozumná potřeba jejich změny. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, zejména na Webu a E-shopu a na Facebookové stránce, kde je zveřejněno aktuální platné a účinné znění Zásad. Aktuální platné a účinné znění Zásad je dále dostupné k nahlédnutí v sídle Správce.
 3. Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. března 2023 a jsou vyhlášeny na dobu neurčitou.

 

Příloha č. 2 

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

Aeroklub Strakonice, z.s. IČ 00475645, se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, Česká republika (ve VOP jen „sídlo“),zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka L 973/KSCB, tímto ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje Kupující, kteří jsou spotřebiteli (tj. fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), že v případě, že dojde mezi ní a Kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

e-mail: adr@coi.cz

 

Více informací na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

 

Příloha č. 3

 

POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Aeroklub Strakonice, z.s.
IČ 00475645
se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice, Česká republika,
zapsaném v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka L 973/KSCB
https://www.akstrakonice.cz , Tel: 739 889 899, ID: hveuxq2
Bankovní spojení: 123-2425420237/0100

(dále jen "Prodávající") 

 

Kupující, který je spotřebitelem (tj. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání), má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené na dálku do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uzavření, s výjimkou těchto případů:

 • Kupující si již zarezervoval termín poskytnutí Služby (rezervace se považuje za plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení se souhlasem Kupujícího ve smyslu ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku bez ohledu na to, zda zarezervovaný termín později zrušil či změnil),
 • Služba je vázána na kupujícím výslovně vymíněný termín, místo nebo událost (např. svatba, narozeninová oslava, rozlučka se svobodou apod.),
 • již bylo započato s poskytnutím Služby, 
 • v jiných obdobných případech, kdy nelze jednostranné ukončení Smlouvy po Prodávajícím spravedlivě požadovat.

V případě, že Kupující hodlá uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy, je povinen o tom Prodávajícího neprodleně písemně informovat. Odstoupení od Smlouvy není nutné odůvodňovat. Kupující je povinen řádně vyplnit formulář odstoupení od smlouvy dle vzoru uvedeného níže. Vyplněný formulář zašle spolu s Voucherem buď elektronicky na adresu: info@akstrakonice.cz či do datové schránky Prodávajícího ID: hveuxq2 nebo doporučenou zásilkou na adresu sídla Prodávajícího: V Lipkách 96, 38601 Strakonice. Náklady na odeslání odstoupení a Voucheru zpět Prodávajícímu nese Kupující. Email, datová zpráva i doporučená zásilka musí být Prodávajícímu doručeny nejpozději poslední den zákonné 14-ti denní lhůty pro odstoupení.

Okamžikem doručení oprávněného odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu zanikají práva a povinnosti ze Smlouvy a smluvní strany jsou povinny vzájemně si vrátit dosud poskytnutá plnění, zejména Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu Cenu či její část, pokud již byla Kupujícím uhrazena a Kupující je povinen vrátí Prodávajícímu Voucher, pokud tak již neučinil spolu s odstoupením od Smlouvy. Prodávající vrátí Kupujícímu jim uhrazenou Cenu či její část do 14-ti kalendářních dnů ode dne, ve kterém Kupující vrátí Prodávajícímu Voucher a to bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený Kupujícím ve formuláři odstoupení. Náklady na bezhotovostní převod nese Prodávající. 

Odstoupení od Smlouvy uzavřené na dálku se spotřebitelem se řídí ust. §1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Já níže podepsaný/á Kupující

Jméno a Příjmení:...........................................................................................................................................................

Adresa:                ............................................................................................................................................................

Email:                  .............................................................................................................................................................

Telefon:                .............................................................................................................................................................

Vocher č.:             .............................................................................................................................................................

 

oznamuji, že tímto podle ust. §1829 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
odstupuji od Smlouvy s Prodávajícím, Aeroklubem Strakonice,z.s., IČ 00475645, se sídlem V Lipkách 96, 386 01 Strakonice,
Česká republika.

 

Žádám o vrácení Ceny na bankovní účet č.:..............................................

 

V ...............................................dne ...........................................................

 

 

 

 

............................................
    vlastnoruční podpis

Zpět do obchodu